• Domů
 • O nás
 • Export / Import
 • Stáže / Vzdělání
 • Kulturní porozumění
 • Kontakty

I. Jsme mladou, dynamicky se rozvíjející neziskovou organizací spolupracující s podnikatelskými inkubátory. Naše organizace byla založena 2013 se sídlem v ČR v Brně.
Orientujeme se na podporu všem malým a středním firmám, dále začínajícím či stávajícím exportérům a mladým podnikatelům, kteří mají zájem rozvíjet své obchodně exportní / importní aktivity směrem na nově se rozvíjející trhy.
Naším cílem je komunikace s mladými podnikateli z malých a středních podniků z rozvojových zemí,které hledají spolupráci v ČR.

II. Náš program je podpora pro nezaměstnané, studenty a absolventy s žádnou či minimální praxí formou stáží nejen v oblasti mezinárodního obchodu, financí, managementu, ale také v dalších podnikatelských oblastech a oborech.
Naším cílem je pomáhat mladým a perspektivním studentům ,absolventům rozvíjet jejich vlastní potenciál prostřednictvím potřebné praxe v podnicích a získat potřebné zkušenosti pro jejich budoucí profesní uplatnění. Nezaměstnaným, studentům a absolventům s určitou minimální praxí nabízíme možnost dalšího vzdělání , které zvýší jejich uplatnění na trhu práce nejen v oblasti mezinárodního obchodu.

III. Přinášíme možnost kombinace cestování, workshopů, vzdělání a dalších setkání s výjimečnými a uznávanými profesory, manažery, podnikateli, politiky a dalšími lidmi, kteří obohatí jejich kulturní, vědomostní a odborné poznatky.

IV. Pro mladé, cílevědomé a pracovité mladé lidi přinášíme možnost spolupráce ,rozvoje a využití vlastního potenciálu formou praxe v podnicích v oblasti exportu,vzniku jejich nového podnikání -založení start up podniku nebo realizaci nového podnikatelského nápadu na nově se rozvíjejících trzích. Naším cílem je získat potřebnou podporu, kontakty, financování a odborné rady mentorů vhodné pro rozvoj podnikání na nově rozvíjejících se trzích pro mladé začínající podnikatele.


Trianglová spolupráce

Z vlastní zkušenosti si uvědomujeme, že oblast mezinárodního obchodu je náročnou profesní disciplínou pro zkušené exportéry a pro začínající malé a střední podniky velkou výzvou. Domníváme se, že dnešní doba vyžaduje moderní přístupy v kombinaci s intenzivní potřebou vyhledávat nové obchodní příležitosti i na dříve méně uvažovaných trzích.

Dynamicky se měnící ekonomická situace, globalizace a neustále probíhající změny na předchozích klíčových trzích pro export / import vytvářejí tlak v podnikatelském světě.
Vznikají nové příležitosti v oblasti vzniku nových podniků regionálního typu na nově rozvíjejících se trzích (emerging markets), které praktickým způsobem mohou využít znalostní potenciál již existujících podniků, které mají zájem o export na nově rostoucí trhy.
Skupina zemí ,která nás zajímá se nazývá emerging markets a v ní vidíme nové obchodní příležitosti a potenciály rozvoje pro české firmy,které mají exportní / importní potenciál pro obchodní spolupráci na místních trzích.

Proto přicházíme s řešením tzv. Trianglové spolupráce (Podnik - NGO - Stážista), kterou podporujeme začínající, zavedené malé a střední firmy, ale také mladé podnikatelé během jejich obchodních počátků, tak v průběhu následných exportních či importních aktivit. Jediné na čem záleží je, zda splňujete alespoň následující podmínky: jste malou či střední firmou, začínajícím exportérem anebo mladým podnikatelem a máte chuť, odhodlání a jste připraveni dostat Vaše zboží či služby na nově se rozvíjející se trhy.

Naším cílem je podpora malým a středním firmám, začínajícím exportérům a podnikatelům ve zvýšení jejich konkurenceschopnosti, produktivity a uplatnění a zvýšení obchodního podílu v zahraničním obchodě na jiných zemích, než na těch, které se v dnešním ekonomické situaci jeví v lepším případě jako méně efektivní.

Naše řešení spočívá podobě profesionálního a přátelského přístupu, odborně poskytovaných exportních / importních služeb, moderně / efektivně využívané komerční diplomacie, sdílení našich zkušeností z mezinárodního obchodu a využívání kontaktů ve vybraných se rozvíjejících se / rozvojových zemích, jakými jsou v tuto chvíli primárně následující trhy:

 • Latinská Amerika (Peru)
 • Afrika (Angola, Etiopie a Ghana)
 • Rusko a Střední Asie (Kazachstán a Uzbekistán)


Trianglová spolupráce navzájem kombinuje 4 základní stěžejní prvky:

 • Export management / Import management (Exportní a importní poradenství za využití moderní komerční diplomacie)
 • Business Plan / Project management
 • Export / Import Internship Program (Zapojení studentů do praktického řízení exportních firem a tím vychovávání nových exportérů)
 • Program: "Rozjeď svůj business na nově se rozvíjejících trzích" - Start your business on Emerging Markets (Podpora mladým, talentovaným a aktivním podnikatelům rozvíjet své obchodní aktivity také mimo ČR.)

Naše vize

Naše vize je naplnit propojení mezinárodního partnerství a efektivního implementování podnikatelských příležitostí v rozvíjejících se trzích tak, abychom na jedné straně napomohli hospodářskému růstu na straně firem, které vstupují na tyto trhy a na straně druhé, aby takový přínos měl také pozitivní sociální a ekonomické dopady v daných teritoriích.
Pro absolventy ,studenty a mladé lidi připravit komunikační profesionální pracovní prostředí ve kterém získají potřebnou praxi ,kariérní růst a mohou začít také své podnikání.
Vytvořit spolehlivou, moderní a dynamicky se rozvíjející neziskovou organizací, kde se potkávají uznávaní profesionálové ze zahraničního obchodu, komerční diplomacie a řízení firem, kteří vnímají tuto aktivitu jako své poslání.

Následujících 10 hodnot ctíme ve spolupráci jak s každým naším klientem, s partnerem, tak i se zákazníkem v rozvojových zemích:

Spolupráce

Stojíme si zatím, že pouze dlouhodobě a kvalitně nastavená vzájemná spolupráce mezi Vaší firmou, naší organizací a finálním zákazníkem v rozvojových zemích může naplnit náš společný zájem, tedy zvýšit Váš hospodářský výsledek a zajistit pozitivní sociální a ekonomický dopad pro danou oblast v rozvojové zemi.

Koordinace

Předem odsouhlasené, vzájemně koordinované kroky vždy společně konzultujeme. Je pro nás důležité, aby veškeré úkony vám dávaly tzv. smysl proč a za jakým účelem tak činíme.

Komunikace

V naší komunikaci s klienty, partnery i členy týmu upřednostňujeme nejprve naslouchání tomu co kdo říká. Snažíme se být natolik empatičtí, abychom odložili naše ego a zaměřili se na to, co je skutečně podstatné. To však s úsměvem a humorem.

Obchodní etiketa

Snažíme se vždy vcítit do Vaší situace, taktně a zdvořile navrhnout řešení s ohledem na rozvojové teritorium. Naše odpovědnost a obchodní etika vůči klientům, partnerům ale i k pracovním členům týmu je pro nás klíčová.

Diskrétnost

Všem našim klientům garantujeme 100% diskrétnost. Stejně tak přistupujeme k vám, veškeré informace jsou podle povahy věci určeny pouze pro naše klienty a partner. Pakliže nám k tomu nedáte jasný příkaz, o našich společných informacích s nikým nesdílíme.

Efektivita

Vynaložíme maximální úsilí v co nejkratším čase, uvědomujeme si totiž, že Váš čas jsou Vaše peníze. Během našich dílčích úkolů se spíše než na teoretické modely proaktivně zaměřujeme na řešení věci a problémů.

Týmová práce

Využíváme našich silných synergií, kde vyznáváme spolupráci všech našich členů týmu. Pouze díky týmové souhře jsme schopni uspokojit Vaše náročné požadavky. Náš odborný tým je vybrán po pečlivém prověření každého z našich členů. Hodnotíme nejen profesionalitu, ale i osobní motivaci a lidský přístup.

Důvěra

Bez základní oboustranné důvěry nerozvíjíme raději žádné obchodní vztahy. Možná to je příliš strohý přístup, ovšem nám záleží na takové obchodní důvěře. Jedině na základě vzájemné upřímnosti, otevřenosti, respektu a pokory dokážeme získat a respektující se.

Osobní přístup

Uznáváme Vaše dosažené obchodní výsledky, nepřesvědčujeme Vás k radikálním změnám ve Vaši firmě za každou cenu. Naším cílem je pochopit co chcete a pomoci Vám nalézt cestu pro rozvoj obchodních příležitostí do zahraničí Domníváme se, že každá firma má individuální potřebu řešit exportně obchodní či investiční potřeby.

Profesionalita

V praxi pochopitelně využíváme našich teoretických a praktických zkušeností související s kvalitou námi poskytovaných služeb v oblasti systémového přístupu k řízení projektů, v plánování a koordinaci projektových prací, v metodách projektové kontroly a v řízení rizik.


Náš tým

Naši organizaci tvoří tým přátelských a profesionálních stejně naladěných lidí, které spojuje společný zájem podpořit nejen začínající, ale i stávající podnikatele, kteří chtějí rozvíjet své podnikatelské aktivity na nově se rozvíjejících trzích.Každý z našeho týmu je uznávaným odborníkem ve své oblasti a je připraven Vám pomoci.

Na základě předchozích, individuálně nabytých, praktických zkušeností každého z nás, jsme došli k jednotnému přesvědčení,že v dnešní ekonomicky nestabilní době je důležité a spojit naše síly, sdílet naše zkušenosti a know-how a podpořit všechny malé a střední firmy, začínající exportéry a mladé podnikatele zajímající se o rozvoj vlastních obchodních aktivit v rozvojových teritoriích přinášet nové příležitosti mladým lidem.

Jan Fiala

Má 7 leté obchodní zkušenosti z mezinárodního prostředí z Irska, Chorvatska, Srbska, Černé hory a SAE, kde se podílel v rámci příprav a realizace na projektovém řízení a business developmentu několika projektů. Mezi nejvýznamnější projekty patří: Realizace vstupu významné české firmy v oblasti luxusního zboží na Balkán (2008), Spolupodílení se na tvorbě oficiální státní marketingové koncepce - rebranding a marketingové strategie incomingu cestovního ruchu ČR na období 2013 - 2018 (2011), Vytvoření bilaterální programové spolupráce mezi Českou republikou a Malajsií (obchodní a investiční projekt zahrnující oblast potravin, automobilového průmyslu, letectví, dopravy, strojírenství, technologií / nanotechnologií, farmaceutického průmyslu a spolupráce mezi univerzitami - 2011). V roce 2012 navrhl se svým týmem projekt alternativního sociálního podnikání umožňující lidem z rozvojových zemí se finančně zabezpečit a vzdělávat prostřednictvím speciálního výcvikového programu - přihláška byla podána do soutěže Social Impact Award 2012. Jan dokončil Metropolitní Univerzitu Praha, obor mezinárodní obchod. Specializuje se na využití komerční diplomacie v praxi. Zabývá se praktickým poradenstvím pro české malé a střední firmy v rámci outsourcingu exportního managementu při vstupu na nově se rozvíjející se trhy.

Olga Girstlová

Olga získala v roce 1985 titul Ing. na Elektrotechnické fakultě FE VUT Brno, dále v roce 2010 složila státní  doktorantské zkoušky v oblasti Ekonomika a Management na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. V roce 1990 byla spoluzakladatelkou a spolumajitelkou úspěšné telekomunikační firmy GiTy. V roce 2008 byla firma Gity prodána novým majitelům. Od stejného roku 2008 působí ve vrcholových manažerských pozicích. V roce 2007 založila společnost Flexibuild (nový recyklovatelný stavební materiál – patentovaný český výrobek pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních budov). Od roku 2012 pracuje na pozici  ředitelka vnějších vztahů ve společnosti VUVL, a.s. Za svou dosavadní kariéru získala mnoho ocenění: Manažer – podnikatel roku (1995), Křišťálové srdce za etiku v podnikání (1997), Vedoucí podnikatelky světa – Monako (1999), Ženy roku 2005 – podnikání (2005), Účastník 2 měsíčního mezinárodního programu Eisenhower Felloship v USA (2007), 10. Místo v soutěží „25 nejvýznamnějších žen českého byznysu“ (2008), Zvolení prezidentkou ČMAPM – Českomoravská Asociace Podnikatelek a Manažerek (od 2008).


Ochrana soukromých údajů

Podstata ochrany osobních údajů souvisí s obsahem našich webových stránek. Samozřejmě, že si vyhrazujeme právo změnit, upravit, přidat či odebrat jakoukoliv část našich služeb, a obchodní politiky. Vždy tak budeme konat pro Vaše dobro. Pokud vstoupíte na naše webové stránky, zavazujeme se, že o Vás neshromažďujeme žádné osobní informace. Získáváme pouze standardní informace o návštěvnosti našich stránek, jako je například informace o on-line návštěvnosti a měření počtu unikátních návštěvníků. Veškeré tyto informace nám mají pomoci stále zdokonalovat naše stránky.

Pokud s námi spolupracujete jako klient, obchodní partner či jako konzultant, současně tímto deklarujeme, že se zavazujeme respektovat a chránit informace obsahující Vaše osobní údaje. Získané osobní údaje typu jméno či název firmy, kontaktní údaje a důvěrné obchodní informace získané během jednání jsou vždy předmětem pro interní potřebu. Opačným případem je pouze Váš dobrovolný souhlas o šíření takových informací třetím osobám.